MSPS

Mobilna specialno-pedagoška služba

Mobilno specialno pedagoško službo opravlja v Osnovnih šolah 12 stalnih specialnih pedagoginj na 15. osnovnih šolah in 1 specialna pedagoginja kot povečan obseg dela.

Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z govorno- jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci in dolgotrajno bolni otroci. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Delo mobilno specialnih pedagoginj zajema naslednja področja:

 • neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju,
 • sodelovanje z učitelji,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
 • sodelovanje v timih.

Pričakovani cilji:

 • prepoznati naravo motenj ter pogoje, v katerih otrok doseže najboljše rezultate v skladu z njegovimi sposobnostmi, spretnostmi,
 • razvijati močna področja in kompenzirati otrokove težave,
 • izbirati specifične metode dela in pomoči pri premagovanju splošnih in specifičnih učnih težav ter pri obvladovanju šolske snovi,
 • seznanjanje o problemih otroka, v okviru šole ustvarjati toleranten odnos do otrokovih težav ter sprejemanje otroka s strani sošolcev, učiteljev.

Vizija:

 • zgodnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in obravnava z vstopom v šolo,
 • pravočasna usmeritev otroka v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
 • dodatna strokovna pomoč se izvaja s strani specialnega pedagoga,
 • zagotovljeni ustrezni prostorski in materialni pogoji,
 • večja povezanost z zunanjimi institucijami.
Osnovna šola na kateri se izvaja pomoč Ime in priimek mobilnega defektologa/učitelja DSP

 

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)