Šolski sklad

Kar podariš, pozabiš, kar prejmeš, nikoli.

Milan Detela

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI, je Svet zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha na svoji redni seji dne, 24. 06. 2008, sprejel sklep o ustanovitvi Šolskega sklada.

Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, financiranje strokovnih izpopolnjevanj, pomoč socialno šibkim učencem….

Sredstva Šolskega sklada se pridobivajo s prispevki staršev, donacijami, zapuščinami, s prostovoljnimi prispevki ob ponudbi izdelkov učencev na praznični stojnici, s srečelovom in iz drugih virov.

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA

Sklad upravlja Upravni odbor (UO), ki ima predsednika in 6 članov. Zaradi prenehanja mandata članom UO, je bil na 13. seji Upravnega odbora šolskega sklada, dne 22. 03. 2017, konstituiran nov UO, ki ima mandat naslednja 4 leta.

  • Sonja Kerhe – predsednica
  • Aleksandra Skale
  • Jožica Urlep
  • Hercog Claudia
  • Darinka Ploj – namestnica predsednice
  • Sara Dravčbaher, učiteljica v PP
  • Eva Plevnik, učiteljica v OŠPP

Upravni odbor ima nadzor nad sredstvi Šolskega sklada in deluje v skladu s Pravili, ki jih je UO sprejel tudi na 1. seji dne 16. 10. 2008.

V šolskem letu 2016/2017 je od 1. 1. 2017, šolski sklad namenil 1.099,40 € nabavi in montaži oprijemalnih držal za gibalno ovirane učence. 190,50 € je bil namenjenih sofinanciranju šole v naravi in izletov, na vseh oddelkih in stopnjah šole.

Prihodki so bili prispevki staršev in podjetij ter pologi zbrani na šolskem bazarju in srečolovu ob zaključku šolskega leta.

Stanje na 1.9.2017 v šolskem skladu je 3.999,51 evrov.

Tudi v bodoče se na Vas obračamo s prošnjo, da nam pomagate po svojih zmožnostih. Veseli bomo vsakega prispevka. Pristopne izjave so na voljo tudi pri informatorju šole.

Sredstva se zbirajo na transakcijski račun št.: 01270-6030690156, sklicna številka je 5000.

Hvala vsem, ki nam pomagate ustvarjati pozitivne zgodbe.

Kdor prejema, je srečen, kdor daje, še bolj.

Milan Detela

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada
OŠ Gustava Šiliha Maribor

(Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1)