Strokovne obravnave

Specialno-pedagoška obravnava

Združuje metode pedagogike z ustreznimi specifičnimi znanji, ki prispevajo k celostni obravnavi otrok.

Defektologinja/specialna pedagoginja otroka celostno oceni z ustreznimi diagnostičnimi postopki, izpostavi njegova močna in šibka področja. Je glavni koordinator pri pripravi individualiziranega programa in sodeluje z vsemi ostalimi strokovnimi sodelavci. Sodeluje s starši in organizira timske sestanke s celotno strokovno skupino.

V okviru skupinskih dejavnosti s specialno – pedagoškimi metodami otroku prilagodi metode, oblike dela ter potrebne pripomočke v tolikšni meri, da lahko vsak otrok sodeluje po svojih najboljših močeh in v programu tudi napreduje. Teži k doseganju čim večje mere samostojnosti na vseh področjih razvoja (komunikacija, groba motorika, fina motorika, senzorika, spoznavni procesi, socialni razvoj, skrb zase).

V okviru kurikuluma za vrtce izvaja program z določenimi predpisanimi prilagoditvami za otroke z različnimi primanjkljaji. Poslužuje se tudi sodobnih in dodatnih metod dela iz različnih področij in jih vpeljuje v zastavljeni program (nadomestna komunikacija, funkcionalno učenje, metode dela za otroke z avtizmom ipd…).

Specialni pedagog/defektolog združuje tudi metode delovne terapije, logopedije in fizioterapije v vsakodnevno delo z otroki in skrbi za izmenjavo informacij med vsemi strokovnimi delavci.

Delovna terapija

Cilj obravnave v delovni terapiji je voditi otroka do največje možne stopnje samostojnosti, ki jo glede na obsežnost zgodnje okvare lahko doseže.

Področja obravnave v delovni terapiji segajo na:

  • senzomotorično področje, kjer poskušamo z izbiro ustrezne namenske aktivnosti in facilitacijo pravilnih gibalnih vzorcev ob izvajanju aktivnosti, otroku pomagati pridobiti bolj normalne čutno – gibalne izkušnje pri zaznavi telesne sheme, motorični kontroli in organizaciji, kontroli vida, zaznavi dotika in vizualno prostorski zaznavi,
  • zaznavno (perceptivno – kognitivno) področje, kjer spodbujamo in vodimo otroka pri spoznavanju predmetov z dotikom, prijemanjem in manipulacijo. Terapevt išče primerne igrače, izbira ustrezen položaj pri igri in stopnjuje zahtevnost igre,
  • področje skrbi zase, kjer na osnovi testiranja otrokovih sposobnosti izbere potrebne prilagoditve opreme in izvajanja aktivnosti,
  • področje socialne integracije, kjer potrebujejo otroci s posebnimi potrebami in njihove družine pomoč pri vključevanju v ožje in širše okolje.

Delovni terapevt se aktivno vključuje v timsko načrtovan program osamosvajanja otrok.

Nevrofizioterapija

Delo nevrofizioterapevtke poteka po razvojno nevrološki obravnavi po konceptu Bobath.

To je manualna tehnika kontrole abnormnih vzorcev. Izhodišče je funkcionalni razvojni status otroka, ki ga ugotovimo s testiranjem. Z individualno obravnavo otroku posredujemo normalne vzorce drže in gibanja. Otrok velikokrat ponovljene in izzvane avtomatske gibe integrira in jih spremeni v čutno gibalno izkušnjo. Izkušnje morajo biti pozitivne in prenesene v vsakodnevne aktivnosti. S pravilnim rokovanjem, telesnimi položaji in redno individualno terapijo vplivamo na zaviranje nepravilne refleksne aktivnosti, spodbujamo aktivnost normalnih vzorcev ter tako preprečujemo nastanek deformacij in kontraktur.

w

Logopedska obravnava

Govor je osnovno sredstvo komunikacije in je izrednega pomena za vsakega posameznika.

Pomembno je, da otrok že v predšolskem obdobju pridobi čimbolj intakten govor, saj s tem dosežemo, da je njegovo komuniciranje z okolico lažje. Govor spodbujamo na zanimiv in igriv način, z različnimi pripomočki (lutke, igrače, knjige, naravni materiali …) ter ob različnih priložnostih in dnevnih aktivnostih. Pomembna je zgodnja terapija dihanja, sproščanja govorne muskulature, vaje ritma in intonacije. Logopedinja nudi svetovanje staršem, ki so zaskrbljeni zaradi razvoja govorno-jezikovnih sposobnosti svojega otroka. Pri sami terapiji uporablja različne oblike in metode dela ter sodobna terapevtska sredstva, prilagojena potrebam vsakega posameznika; npr. metodo TEACCH, DIR/Floortime, nadomestno komunikacijo, funkcionalno učenje, učenje s PECS simboli, računalniške programe, komunikatorje…

(Skupno 333 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost